Privacybeleid

PRIOR

Elat Solar, met maatschappelijke zetel te Centrum-Zuid 1060, 3530 Houthalen-Helchteren, België (hierna: "Elat Solar") hecht veel waarde en belang aan uw privacy en de veilige verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://elat.com. Wij streven ernaar de gegevens van de bezoekers van onze website (hierna: "Bezoekers") zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies, lekken, fouten, ongeoorloofde toegang en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR" genoemd) alsmede de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Elat Solar u als gebruiker, in de zin van de GDPR, informeren over de verwerkingen en u adequaat informeren, onder meer over de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen, waar wij de gegevens vandaan halen, hoe wij de gegevens die wij over u verzamelen gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij deze gegevens kunnen verstrekken en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Elat Solar wenst erop te wijzen dat het verstrekken van bepaalde verplichte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is voor het leveren van onze diensten. Bij het ontbreken van voornoemde persoonsgegevens zullen de diensten niet of onvoldoende door Elat Solar kunnen worden aangeboden.

Waar nodig vragen wij u als betrokkene om uw geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming om bepaalde verwerkingen uit te voeren.

Onze Privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast en gewijzigd. Deze zullen duidelijk worden gemaakt in onze Privacyverklaring. Het is daarom aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal steeds duidelijk worden meegedeeld en moet het voorwerp uitmaken van een eventuele nieuwe toestemming.

De huidige verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-04-2023.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Gegevensbeheerder(s)

Voor het doel van deze privacyverklaring, die betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst met Elat Solar en het gebruik van https://elat.com/, wordt Elat Solar beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Elat Solar bepaalt in dit verband namelijk alleen of in samenwerking met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt ons altijd bereiken via onderstaande contactgegevens:

Elat Solar

Centrum-Zuid 1060, 3530 Houthalen-Helchteren, België

Bedrijfsnummer:

E-mail: sales@elatsolar.com

Website: https://elat.com/

Gegevensbeheerder(s)

In het kader van haar dienstverlening aan u kan het noodzakelijk zijn dat Elat Solar persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot wat noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. Op verzoek kunt u altijd geïnformeerd worden over de ontvangers.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Elat Solar verbindt zich ertoe de algemene rechtsbeginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven bij de verwerking ervan.

In toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking zal Elat Solar alleen die gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Een lijst met categorieën van persoonsgegevens die door uw gebruik kunnen worden verwerkt, vindt u hier:

Persoonlijke identificatiegegevens

Gegevens van Elat Solar

Elektronische identificatiegegevens.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? (OPGELET: LIJST AANVULLEN, AFHANKELIJK PER BEDRIJF)

Elat Solar verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde of ontvangen diensten op correcte wijze te leveren, alsmede om de functionaliteiten van de website op correcte en intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig adequaat te reageren op uw verzoeken. Elat Solar verwerkt uw persoonsgegevens ook om u als Bezoeker van de website een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

De verwerking van persoonsgegevens van Klanten en Bezoekers is voornamelijk gericht op de volgende specifieke doeleinden:

Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen naar aanleiding van uw specifieke verzoek via het contactformulier of via e-mail;

Om de website aan te passen aan uw specifieke gebruik;

Om onze diensten te verbeteren;

Om uw vragen te beantwoorden als u ze telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail stelt;

Om u te contacteren in het kader van een selectie- en aanwervingsprocedure;

Om ons in staat te stellen statistische analyses uit te voeren;

Om fraude en misbruik te voorkomen.

Bij het gebruik van onze website worden ook gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens vaak zelf aan Elat Solar en kan zo een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisering ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Elat Solar beslissen bepaalde functionaliteiten op te schorten in afwachting van de aanvulling of correctie.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden alleen gedeeld binnen Elat Solar . In principe worden uw gegevens niet met derden gedeeld, tenzij:

Je hebt hier expliciet toestemming voor gegeven;

Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van onze activiteiten;

Dit is nodig om de overeenkomst met Elat Solar naar behoren uit te voeren;

Wij zijn daartoe wettelijk verplicht tegenover de overheid en/of de autoriteiten.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden voor uitsluitend marketingdoeleinden.

7. TRANSMISSIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EEA)?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

8. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

8.1. Waarborgen van de naleving van de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens

Elat Solar verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:

In overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden, of op een wijze die niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijke doel;

Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden, voor zover van toepassing:

Toestemming: de persoonsgegevens worden verwerkt na uw toestemming.

Gerechtvaardigd belang: de persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dit in het gerechtvaardigd belang is van Elat Solar als onderneming, voor zover uw persoonlijke belangen niet opwegen tegen het gerechtvaardigd belang.

Overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Elat Solar .

Wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens moet gebeuren opdat Elat Solar haar wettelijke verplichtingen kan nakomen.

Op een wijze die in verhouding staat tot het beoogde doel;

Op een goede manier;

In principe gedurende een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteit op de website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;

In bij wet bepaalde gevallen, gedurende een periode die gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;

op een wijze die voldoende waarborgen biedt tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en/of onopzettelijk verlies of beschadiging.

8.2. Recht van toegang

Elke Klant of Bezoeker die voldoende bewijs van zijn identiteit levert, heeft het recht om van Elat Solar een verklaring te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, zo ja, om toegang tot de persoonsgegevens te verkrijgen.

U hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om te bepalen) periode waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen en de rechten die u kunt uitoefenen in overeenstemming met de GDPR.

Indien u uw recht op toegang / rectificatie / wissing wenst uit te oefenen, zal Elat Solar hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek en alleen indien dit recht namens u bestaat. Het verzoek dient per aangetekende post of per e-mail te worden gericht aan: sales@elatsolar.com

Persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn, kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt uw recht op rectificatie uitoefenen door een aanvullende verklaring aan Elat Solar te verstrekken. Elat Solar doet dit binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door Elat Solar te laten verwijderen. U kunt zich alleen op dit recht beroepen in de volgende gevallen die Elat Solar zal beoordelen:

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden bestaan voor de verwerking;

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Wanneer uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.

8.3. Recht op beperking van de verwerking / Recht van bezwaar

U heeft het recht om van Elat Solar een beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de onderstaande elementen van toepassing is:

U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

De verwerking van Elat Solar blijkt onrechtmatig te zijn en u wilt de persoonsgegevens niet wissen, maar u wilt een beperking van de verwerking;

Elat Solar heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nog wel nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Elat Solar beoordeelt de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens en dit gedurende deze periode.

U hebt bovendien het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Hierna zal Elat Solar de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Elat Solar dwingende legitieme redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer daaraan juridische gevolgen zijn verbonden of wanneer een dergelijk besluit u aanzienlijk kan treffen. U kunt echter altijd zelf ingrijpen in deze besluitvorming of om menselijke tussenkomst verzoeken.

Ten slotte hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Indien u uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking wenst uit te oefenen, zal Elat Solar dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt per aangetekende post of per e-mail gericht aan: sales@elatsolar.com

8.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan Elat Solar verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming.

Indien u uw recht op gegevensoverdracht wenst uit te oefenen, zal Elat Solar dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek dient per aangetekende post of per e-mail te worden gericht aan: sales@elatsolar.com

8.5. Recht om te worden vergeten (wissen)

Wanneer u Elat Solar terecht heeft verzocht gegevens te rectificeren, te wissen of beperkt te verwerken, zal Elat Solar elke ontvanger van deze persoonsgegevens op de hoogte brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. U kunt ook altijd informatie ontvangen over deze ontvangers.

8.6. Recht om uw toestemming in te trekken / Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Elat Solar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u uw toestemming wilt intrekken of uw recht op het indienen van een klacht wilt uitoefenen, zal Elat Solar hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek wordt per aangetekende post of per e-mail gericht aan: sales@elatsolar.com

8.7. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal Elat Solar altijd handelen in overeenstemming met de GDPR en dus alle door de GDPR vereiste informatie verstrekken in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, die u in gewone taal ontvangt.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen worden verlengd in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / het volume van uw verzoeken. Daartoe zal Elat Solar u binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging en de redenen daarvoor.

8.8. Recht om een klacht in te dienen

Elat Solar streeft ernaar uw gegevens veilig en rechtmatig te verwerken. Als u desondanks denkt dat er iets mis is gegaan of dat uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via sales@elatsolar.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

9. VEILIGE VERWERKING

Elat Solar erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daarom neemt Elat Solar passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verwerking of toegang om misbruik te voorkomen.

10. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde "cookies" op uw opslagapparaat worden geplaatst om bepaalde keuzes van terugkerende bezoekers te onthouden of om u bepaalde functionaliteiten te bieden.

Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid, beschikbaar op de website.